Výrobci / značky

Agol dezinfekční alkoholový prostředek na povrchy, 5 litrů

Úvod DEZINFEKCE na ruce a povrchyAgol dezinfekční alkoholový prostředek na povrchy, 5 litrů

Agol dezinfekční alkoholový prostředek na povrchy, 5 litrů

Alkoholový tekutý prostředek pro rychlou dezinfekci ploch a předmětů postřikem.

Výrobce: MPD plus
Kód: AGOL
 
Dostupnost: SKLADEM
667,92 Kč s DPH 435,- Kč bez DPH 526,35 Kč s DPH
Do košíku

Agol dezinfekční alkoholový prostředek na povrchy, 5 litrů

Alkoholový tekutý prostředek pro rychlou dezinfekci ploch a předmětů postřikem. Prostředek je určený pro přímou aplikaci bez dalšího ředění. Je určený pro rychlou hygienickou dezinfekci ploch v domácnosti, službách, stravování, dopravě apodobně.


Použití

Prostředek se aplikuje ve formě aerosolu na dezinfikovanou plochu. Po aplikaci se povrch otře sterilním mulem. Po odeznění alkoholového zápachu je povrch opět plně použitelný. Zbytky přípravku rychle osychají. Příklady použití: ledničky i za studena, prodejní a potravinové pulty, sportovní zařízení, sedadla a jiné povrchy, které přicházejí do kontaktu s širokou veřejností. Pří pravidelné aplikaci doporučujeme občasné omytí povrchu teplou vodou.


Skladování

Skladujte v originálních těsně uavřených obalech, ve svislé poloze tak, aby se zabránilo únikům. Skladujte v suchu, dobře větraných místnostech, při teplotách +5 až +25 °C. Dbejte pokynů uvedených na etiketě.


Upozornění
Zamezte kontaktu s očima. Při zasaženi očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, je-li to možné a je to snadné. Pokračujte v opláchnutí. Pouze pro vnější použití. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.


Pokyny pro bezpečné zacházení:

P208 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout  snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/ par/aerosolů.

P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal  předáním na sběrný dvůr jako nebezpečný odpad.

 

Složení ve 100g přípravku:
Ethanol (60,5 g), Propan-2-ol (7 g), Kyselina mléčná (0,8 g)

 

Objem: 5 litrů


 

Soubory ke stažení

Název Popis Odkaz Velikost Přidáno
Bezpečnostní list 23918041-bl_cs_agol_clp_@03.00.pdf 174.4 KB 08.04.2020
Informace Dodání zboží Rychlý kontakt

 

NOKO spol. s r.o., U Kamýku 2/870, 142 00 Praha 4

mobil: 602 366 243, tel.: 241 717 845, email: info@noko.cz

Po-Čt: 8-12 a 13-16, Pá: 8-12 a 13-14, So-Ne a státní svátky: Zavřeno

IČO: 45275017, DIČ: CZ45275017

Přijímáme platební karty

        


Copyright 2018 - 2020 © noko.cz