Kategorie      
Výrobci / značky

Dezox dezinfekční a mycí prostředek na povrchy, 5 litrů

Úvod Ochranné pomůcky a DEZINFEKCEDezox dezinfekční a mycí prostředek na povrchy, 5 litrů

Dezox dezinfekční a mycí prostředek na povrchy, 5 litrů

Koncentrovaný prostředek na čištění a dezinfekci ploch a předmětů.

Výrobce: MPD plus
Kód: DEZOX
 
Dostupnost: SKLADEM
1 300,75 Kč s DPH 858,- Kč bez DPH 1 038,18 Kč s DPH
Do košíku

Dezox dezinfekční a mycí prostředek na povrchy, 5 litrů

Koncentrovaný prostředek na čištění a dezinfekci ploch a předmětů.  Je určený pro dezinfekci ploch na bázi aktivního kyslíku. Bezpečný při užití a pachově neutrální.

 

Použití

Aplikuje se v koncentraci 0,5 % se spektrem účinnosti baktericidní a fungicidní pro pravidelnou ochranu ploch. Pro jednorázovou dezinfekci se použije 1 % roztok aplikovaný vytřením se spektrem účinnosti baktericidní, fungicidní a virucidní. 2 % roztok je tuberkulocidní.

 

Skladování

Skladujte v originálních těsně uavřených obalech, ve svislé poloze tak, aby se zabránilo únikům. Skladujte v suchu, dobře větraných místnostech, při teplotách +5 až +25 °C. Dbejte pokynů uvedených na etiketě.

 

Upozornění
Zamezte kontaktu s očima. Při zasaženi očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, je-li to možné a je to snadné. Pokračujte v opláchnutí. Pouze pro vnější použití. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P208 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout  snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal  předáním na sběrný dvůr jako nebezpečný odpad.

 

Složení ve 100g přípravku:
Peroxid vodíku (8 g), Benzalkonium chlorid (1,5 g), Chlorhexidin-diglukonát (1 g).

Další složky:

Alkohol C12-15 ethaxylovaný, Propan-2-ol, Neionogenní tenzidy (5-15%).

 

Objem: 5 litrů


Soubory ke stažení

Název Popis Odkaz Velikost Přidáno
Bezpečnostní list 23918027-bl_cs_dezox_clp_@03.01.pdf 809.47 KB 08.04.2020

Produkty kupované společně s tímto produktem

AkceAgol dezinfekční alkoholový prostředek na povrchy, 5 litrů

Agol dezinfekční alkoholový prostředek na povrchy, 5 litrů

SKLADEM
435,- Kč bez DPH 526,35 Kč s DPH 667,92 Kč s DPH
Agol dezinfekční alkoholový prostředek na povrchy, 750 ml s postřikovačem

Agol dezinfekční alkoholový prostředek na povrchy, 750 ml s postřikovačem

SKLADEM
99,17 Kč bez DPH 120,- Kč s DPH 159,- Kč s DPH

Informace

Rychlý kontakt

 

NOKO spol. s r.o., U Kamýku 2/870, 142 00 Praha 4

mobil: 602 366 243, tel.: 241 717 845, email: info@noko.cz

Po-Čt: 8-12 a 13-16, Pá: 8-12 a 13-14, So-Ne a státní svátky: Zavřeno

IČO: 45275017, DIČ: CZ45275017

Přijímáme platební karty

      


Copyright 2018 - 2021 © noko.cz