Kategorie      
Výrobci / značky

GDPR

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - OBECNÝ SOUHLAS

Informace o zpracování osobních údajů

 

1.    Identifikační údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů


Správcem osobních údajů je společnost NOKO spol. s r.o. se sídlem U Kamýku 2/870, 142 00, Praha 4, IČO 45275017, DIČ CZ45275017. Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod číslem C, 9409 (dále jen „společnost NOKO“), která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.

2.    Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely:

a.    Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží, vyřizování reklamací a řešení pojistných událostí


Společnost EW zpracovává (i) za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu, uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet společnosti NOKO), (ii) pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě (i) i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamace, (iii) pro účely řešení pojistných událostí kromě údajů uvedených v bodě (i) i údaje o pojištěném zboží a údaje uvedené zákazníkem při oznámení pojistné události.

Právním základem zpracování osobních údajů je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení GDPR") a (ii) v případě vyřizování reklamací článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů společností NOKO je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží, resp. dohody o zabezpečení pojištění a (ii) v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti společnosti NOKO.

Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:

  • Dopravce, Geis Parcel CZ s.r.o., Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, okres Rokycany
  • Dopravce, Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
  • Dopravce, TOPTRANS EU, a.s., organizační složka, U plynárny 1290/99, 101 36  Praha 10 - Michle
  • servisní partneři, dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí jako správcové nebo zpracovatelé
  • orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako správcové nebo zpracovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti NOKO.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během plynutí záruční lhůty na dodané zboží.


b.    Prodej zboží mimo nabídky e-shopu


Společnost NOKO zpracovává pro účely prodeje zboží mimo nabídky e-shopu následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení a detail objednávky.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností NOKO je nezbytné na základě žádosti zákazníka o koupi zboží, které není v nabídce e-shopu.
Osobní údaje jsou zpracovávány během plnění smlouvy o koupi zboží a plynutí záruční lhůty na dodané zboží.


c.    Nezávazná objednávka zboží


Společnost NOKO zpracovává pro účely nezávazné objednávky zboží následující osobní údaje potenciálního zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a údaje o nezávazné objednávce.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností NOKO je nezbytné na základě žádosti potenciálního zákazníka o nezávaznou objednávku zboží.
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu od podání žádosti o nezávaznou objednávku do uzavření smlouvy o koupi zboží nebo zrušení nezávazné objednávky zboží.


d.    Registrace a provoz e-shopu


Společnost NOKO zpracovává pro účely registrace a provozu e-shopu následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a historie objednávek.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností NOKO je nezbytné pro zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.
Příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel služby Atomer, provozované společností Atomer.cz s.r.o., sídlem Jaurisova 515/4, 140 00, Praha 4

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu.

 

e.    Poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům


Společnost NOKO zpracovává pro účely poskytování telefonické a e-mailové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností NOKO je nezbytné pro poskytnutí podpory.
Osobní údaje jsou zpracovávány během záruční doby zakoupeného zboží.

 

f.    Uplatňování nároků společnosti NOKO

 

Společnost NOKO zpracovává pro účely nároků společnosti NOKO následující údaje: údaje uvedené ve smlouvách se zákazníky a dodavateli, údaje uvedené v reklamacích, údaje potřebné k podání žaloby společností NOKO, údaje uvedené v žalobě proti společnosti NOKO, údaje uvedené v záznamech o krádežích, údaje vedeny v účetnictví a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným uplatňováním nároků nebo hájení zájmů společnosti NOKO.
Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem správce a právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností NOKO je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti NOKO. Oprávněným zájmem společnosti NOKO je přitom ochrana jejího majetku jakož i ochrana proti neodůvodněnému uplatňování nároků vůči společnosti NOKO.
Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

  • soudy, orgány veřejné správy, právní zástupci, daňoví poradci a jiní odborní poradci jako správcové.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení soudního sporu a během promlčecí lhůty, během které mohou být vůči společnosti NOKO uplatňované nároky, nebo během které si společnost může uplatnit své vlastní nároky.

 

g.    Plnění zákonných povinností společnosti NOKO


Společnost NOKO zpracovává osobní údaje uvedené v písm. a) až g) za účelem plnění zákonných povinností společnosti NOKO.
Právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivnictví a spisové službě). Zpracování osobních údajů společností NOKO je nezbytné k plnění zákonných povinností společností NOKO.
Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

  • daňoví poradci, auditoři, soudy a orgány veřejné správy jako správcové.

Osobní údaje jsou zpracovávány během doby vyžadované příslušným právním předpisem.

3.    Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR, nebo příslušnými právními předpisy.
Subjekt údajů má vůči správci právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů a (vi) právo namítat proti zpracovávání osobních údajů. Tato práva si Subjekt údajů může uplatnit kontaktováním společnosti NOKO:

a)    písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby pod názvem společnosti,
b)    elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo
c)    telefonicky na výše uvedeném čísle.

4. Příslušné právní předpisy

Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.

Informace

Rychlý kontakt

NOKO spol. s r.o.

U Kamýku 2/870, 142 00 Praha 4

mobil: 602 366 243, tel.: 241 717 845

email: info@noko.cz

IČO: 45275017, DIČ: CZ45275017


Pondělí - Čtvrtek: 8-12 a 13-16

Pátek: 8-12 a 13-14

Sobota, neděle a státní svátky: ZAVŘENO


Přijímáme platební karty

 

 

 

Hodnocení zákazníků

Copyright 2018 - 2024 © noko.cz