Kategorie      
Výrobci / značky

Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro kupní smlouvy (znění k 1.1.2019)

Všeobecné obchodní podmínky

NOKO spol. s r.o. se sídlem U Kamýku 2/870, 142 00, Praha 4, IČO 45275017, DIČ CZ45275017. Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod číslem C, 9409

 

Kontaktní údaje:
adresa pro doručování: U Kamýku 2/870, 142 00, Praha 4, Česká republika
adresa elektronické pošty: info@noko.cz
telefon: +420 241 717 845

1. Obchodní podmínky a smluvní strany

 • 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím při nákupu prostřednictvím internetových stránek prodávajícího: www.noko.cz, ustanovení článků 1, 6.2, 7, 9, 13 a 15 se vztahují i na nákup uskutečněný na provozovnách prodávajícího.
 • 1.2 Provozovatelem internetových stránek a prodávajícím je NOKO spol. s r.o., U Kamýku 2/870, 142 00, Praha 4, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9409. IČO 45275017.
 • 1.3 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2019 a plně nahrazují předchozí obchodní podmínky.
 • 1.4 Kupujícím může být buď spotřebitel nebo podnikatel.
  • a)    Spotřebitelem je v souladu s § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností NOKO spol. s r.o. nebo s ní jinak jedná.
  • b)    b) Podnikatelem dle § 420 občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2. Postup při uzavření kupní smlouvy

 • 2.1 Kupující si zboží vybere v internetovém katalogu.
 • 2.2 Při objednání vyplní kupující objednávkový formulář, kde uvede, zda nakupuje jako spotřebitel (vyplní jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail) nebo jako podnikatel (vyplní název firmy, adresu, IČ, DIČ). Kupující je povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.
 • 2.3 Kupující vybere způsob platby kupní ceny zboží a způsob dodání zboží.
 • 2.4 Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo zkontrolovat a změnit veškeré údaje uvedené v objednávce za účelem zjištění a opravy chyb vzniklých při zadávání objednávky.
 • 2.5 Po odeslání objednávky kupující obratem obdrží potvrzení přijetí objednávky a v případě objednání dodání zboží na místo dodání a platby dobírkou nebo kartou také informaci o termínu dodání zboží.
 • 2.6 Objednávku může kupující zrušit nejpozději jeden den před expedicí zboží ze skladu, na zákaznické lince 241 717 845 nebo 602 366 243.
 • 2.7 Má se za to, že návrh dodat zboží za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit (§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku). To znamená, že v případě vyprodání zásob zboží nabízeného ze strany prodávajícího nedojde odesláním objednávky ze strany kupujícího k uzavření smlouvy s prodávajícím a prodávající není povinen kupujícímu objednané zboží dodat. O této situaci prodávající kupujícího bezodkladně informuje a navrhne mu náhradní řešení.
 • 2.8 Objednávka kupujícího je jako uzavřená kupní smlouva uložena u prodávajícího a kromě prodávajícího není přístupná jiným subjektům.
 • 2.9 Smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 • 2.10 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou popsány v těchto obchodních podmínkách a na internetových stránkách www.noko.cz.
 • 2.11 Prodávající odmítá jakékoli dodatky či odchylky uvedené v přijetí nabídky, tj. zejména jakékoli dodatky či odchylky oproti nabídce zveřejněné prodávajícím v internetovém katalogu uvedené v objednávce odeslané kupujícím.

3. Cena

 • 3.1 Aktuální cena zboží vždy odpovídá ceně, která je uvedena v internetovém katalogu na internetových stránkách prodávajícího www.noko.cz v době objednání zboží.
 • 3.2 Ceny uvedené v internetovém katalogu jsou uváděny včetně DPH a všech daní a poplatků. Do ceny je již zahrnut i poplatek za likvidaci elektroodpadu. Uvedené ceny však nezahrnují náklady na dopravu, případně doběrečné, které se liší v závislosti na způsobu dopravy, hmotnosti a platby zvoleném kupujícím a které bude kupující povinen zaplatit prodávajícímu společně s kupní cenou zboží.
 • 3.3 Náklady na dopravu, případně doběrečné jsou uvedeny dále v těchto všeobecných obchodních podmínkách a internetových stránkách prodávajícího. Informace o nákladech na dopravu platí pouze pro dodání zboží v rámci území České republiky.
 • 3.4    Náklady na prostředky komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy (náklady internetového připojení či náklady na telefonické hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

4. Způsob platby

 • 4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • a) platbou předem bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího 478525033/0300 u ČSOB. Pokud kupující zvolí platbu předem, je povinen zaplatit cenu zboží na účet prodávajícího nejpozději do 10ti dnů od doručení zálohového listu;
  • b) platbou bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího 478525033/0300 u ČSOB. Pokud kupující zvolí platbu převodem, je povinen zaplatit cenu zboží na účet prodávajícího nejpozději do 10ti dnů od doručení faktury;
  • c) dobírkou, kdy cenu bude třeba zaplatit doručovateli při přebírání zboží;
  • d) při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího v hotovosti nebo platební kartou.

 

 • 4.2 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby uvedeného v zálohovém listě nebo ve faktuře. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • 4.3 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Způsob dodání

 • 5.1 Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží kupujícímu nejpozději do 14 pracovních dnů od uhrazení ceny zboží kupujícím nebo od přijetí objednávky prodávajícím, pokud je zvolena platba dobírkou. Pokud však prodávající nemá zboží fyzicky ve svých skladech (o čemž bude kupujícího informovat) a objednává ho u dodavatele až na základě objednávky kupujícího, zavazuje se dodat toto zboží kupujícímu nejpozději do 10 týdnů od uhrazení ceny uvedené v objednávce. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat okolnosti, které prodávající neumí ovlivnit a pro které nastane nesplnitelnost dodání objednaného zboží kupujícímu (obvykle okolnosti vyšší moci); v takovém případě se použije postup podle následujícího odstavce.
 • 5.2 Pokud výše uvedená doba dodání bude z technických důvodů nesplnitelná, prodávající se zavazuje o tom neprodleně informovat kupujícího a pokud nedojde k dohodě prodávajícího a kupujícího o dodání zboží v náhradní lhůtě, o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně, ani o jiném náhradním plnění, prodávající se zavazuje nejpozději do 14 dnů od oznámení nesplnitelnosti doby dodání kupujícímu vrátit cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu, a to stejným způsobem, jaký byl použit při platbě ceny zboží kupujícím, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.
 • 5.3 Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu na adresu v České republice, kterou kupující uvede v objednávce jako místo doručení, a kupující je povinen zboží při dodání převzít.
 • 5.4 Dodání na místo doručení zahrnuje dodání zboží po první uzamykatelné dveře bez vynášky zboží.
 • 5.5    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6. Osobní odběr

 • 6.1 Osobní odběr v provozovně prodávajícího je možné kupujícím zvolit pouze v případě fyzické dostupnosti objednaného zboží v dané provozovně. V případě nedostupnosti zboží bude s kupujícím dohodnutý alternativní postup; pokud s návrhem tohoto postupu kupující nebude souhlasit a smluvní strany se nedohodnou jinak, kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit; prodejce mu v takovém případě vrátí zaplacenou cenu (zálohu) v celém rozsahu do 14 dnů od nabytí účinnosti odstoupení, a to na účet kupujícího nebo jeho adresu.
 • 6.2 Zboží z prodejny (při zakoupení zboží při nákupu prostřednictvím internetových stránek prodávajícího: www.noko.cz se zvolením osobního odběru zboží nebo při nákupu zboží v prodejně prodávajícího) dopraví prodávající na žádost kupujícího na místo doručení stanovené kupujícím na náklady kupujícího. Bližší informace o způsobech dodání zboží z prodejny na místo doručení a nákladech na dodání zboží jsou k dispozici na tel. čísle: +420 241 717 845 .

7. Převzetí zboží kupujícím od doptavce

Při převzetí zboží je kupující povinen překontrolovat neporušenost obalu, případně ochranné lepicí pásky. Jakékoliv zjištěné závady zapíše kupující do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o neporušenosti zboží kupující zásilku nepřevezme. Podpisem průvodního listu kupující stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.

8. Doklady

Faktura (daňový doklad) bude zaslána prodávajícím kupujícímu elektronicky emailem po převzetí zboží. Slouží zároveň jako dodací list, doklad o zaplacení zboží a nahrazuje i záruční list. Pokud email s daňovým dokladem nebude doručen do 5ti pracovních dnů od převzetí zboží, kontaktujte prosím naše zákaznické centrum.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

9. Práva z vad a záruční podmínky

Práva vznikající kupujícímu z vadného plnění a záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou (zejména § 2165 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník) a platným Reklamačním řádem společnosti NOKO spol. s r.o., jehož text je dostupný mimo jiné na www.noko.cz.

10. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 • 10.1 V souladu s § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník má kupující – spotřebitel (ne však kupující - podnikatel) právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v uvedené lhůtě. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž jde-li o  smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
 • 10.2 Oznámení o odstoupení od smlouvy může spotřebitel doručit e-mailem na info@noko.cz, telefonicky nejlépe na telefonní číslo zákaznické linky 241 717 845, 602 366 243 nebo na prodejně NOKO spol. s r.o..
 • 10.3 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na vlastní náklady, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • 10.4 Zakoupené zboží může spotřebitel zaslat nebo předat buď do prodejny NOKO spol. s r.o. nebo na adresu, kterou mu sdělí prodávající po obdržení oznámení o odstoupení. Zboží odeslané prodávajícímu na dobírku nebude prodávajícím převzato. Vracené zboží musí být ve stavu, v jakém bylo při převzetí spotřebitelem, a to včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody) a příslušenství a zajištěno pro přepravu tak, aby se předešlo jeho poškození.
 • 10.5 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že spotřebitel zvolil způsob dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím), a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se nedohodnou jinak.
 • 10.6 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • 10.7 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 • 10.8 V případě, že hodnota zboží bude snížena ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn započíst své právo na náhradu za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu; výši této kompenzace je však povinen prokázat.
 • 10.9 Pokud jsou se zakoupeným zbožím poskytovány prodávajícím dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.
 • 10.10 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ):
  • a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  • d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  • k) o uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  • l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající tímto informuje kupujícího, že v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud není dodáván na hmotném nosiči, spotřebitel nemá právo na odstoupení od takové smlouvy.

11. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

 • 11.1 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží nebo nezaplacení ceny zboží ze strany kupujícího. O odstoupení je prodávající povinen informovat kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo omezit počet kusů stejného produktu prodaných jedné osobě.
 • 11.2 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím rovněž v případě zjevné chyby v ceně zboží (čímž se rozumí zejména situace, je-li cena objednaného zboží nižší o více než 20 %, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé) a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

12. Osobní údaje

Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s novou právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) - a zavedením opatření na zajištění souladu postupů prodávajícího s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), najde kupující na stránce https://www.noko.cz/informace/informace/gdpr/.

13. Zpětný odběr elektroodpadu

 • 13.1 Prodávající provádí zpětný odběr elektroodpadu od svých zákazníků.
 • 13.2 Staré spotřebiče je možné bezplatně odevzdat také v tzv. sběrném dvoře, který je nejblíže bydlišti kupujícího.

14. Potvrzení souhlasu s VOP a reklamačním řádem

Kupující při potvrzení každé objednávky zboží z internetového obchodu potvrzuje, že se seznámil a že souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem společnosti NOKO s.r.o.

15. Další informace

 • 15.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 • 15.2 Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 • 15.3 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 • 15.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Jsme plátci DPH. Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH.
IČO: 45275017 DIČ: CZ45275017
Živnostenský list vydal Uřad městské části Praha 4, živnostenský odbor.
č.j: ZO/U4268/2007/Dit, dne 03.05 2007.

 

 

Informace

Rychlý kontakt

NOKO spol. s r.o.

U Kamýku 2/870, 142 00 Praha 4

mobil: 602 366 243, tel.: 241 717 845

email: info@noko.cz

IČO: 45275017, DIČ: CZ45275017


Pondělí - Čtvrtek: 8-12 a 13-16

Pátek: 8-12 a 13-14

Sobota, neděle a státní svátky: ZAVŘENO


Přijímáme platební karty

 

 

 

Hodnocení zákazníků

Copyright 2018 - 2024 © noko.cz