Kategorie      
Výrobci / značky

Manox dezinfekce tekutá na ruce S GLYCERINEM, antivirová, 500 ml

Úvod Ochranné pomůcky a DEZINFEKCEManox dezinfekce tekutá na ruce S GLYCERINEM, antivirová, 500 ml

Manox dezinfekce tekutá na ruce S GLYCERINEM, antivirová, 500 ml

Alkoholický tekutý prostředek pro dezinfekci rukou a pokožky. Přidaný glycerin zajistí hydrataci a zabraní tak vysušení rukou po aplikaci. Přípravek je určený na inaktivaci mikroorganizmů a virů běžně se vyskytujících na pokožce a nebo tam přenesených z vnějšího prostředí. Používá se neředěný.

Kód: MANOX500
 
Dostupnost: SKLADEM
280,72 Kč s DPH 189,- Kč bez DPH 228,69 Kč s DPH
Do košíku

Manox dezinfekce tekutá na ruce S GLYCERINEM, antivirová, 500 ml

Alkoholický tekutý prostředek pro dezinfekci rukou a pokožky. Přidaný glycerin zajistí hydrataci a zabraní tak vysušení rukou po aplikaci. Přípravek je určený na inaktivaci mikroorganizmů a virů běžně se vyskytujících na pokožce a nebo tam přenesených z vnějšího prostředí. Používá se neředěný.


Pro profesionální použití.


Spektrum účinnosti

Baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní a tuberkulocidní.


Použití

Ideální k ochraně a hygienické dezinfekci rukou, není-li umývání vodou a mýdlem možné, při cestování a pohybu na veřejnosti (toalety, městská doprava, nákupní košíky). Aplikujte malé množství gelu do dlaně a důkladně rozetřete.

Hygienická dezinfekce rukou: 3 ml vetřít do pokožky suchých kontaminovaných a nebo suchých předem umytých rukou, expozice 30 sekund.
Dezinfekce pokožky: Potírání dezinfikovaného místa sterilním materiálem
namočeným v přípravku, expozice 1 minutu.
Dezinfekce proti plísni nohou: Rozprašovačem aplikovat do obuvi anebo na ponožky, expozice do zaschnutí.

Alkoholový tekutý prostředek pro rychlou dezinfekci ploch a předmětů postřikem. Prostředek je určený pro přímou aplikaci bez dalšího ředění. Je určený pro rychlou hygienickou dezinfekci ploch v domácnosti, službách, stravování, dopravě apodobně.

 

Skladování

Skladujte v originálních těsně uavřených obalech, ve svislé poloze tak, aby se zabránilo únikům. Skladujte v suchu, dobře větraných místnostech, při teplotách +5 až +25 °C. Dbejte pokynů uvedených na etiketě.

 

Upozornění
Zamezte kontaktu s očima. Při zasaženi očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, je-li to možné a je to snadné. Pokračujte v opláchnutí. Pouze pro vnější použití. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

 

NEBEZPEČÍ

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.


Pokyny pro bezpečné zacházení:

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout  snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/ par/aerosolů.

P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal  předáním na sběrný dvůr jako nebezpečný odpad.

 

Složení ve 100g přípravku:
Propan-2-ol (70 g), Peroxid vodíku (0,5 g), Chlorhexidin-diglukonát (0,4 g).

 

Objem: 500 ml


Soubory ke stažení

Název Popis Odkaz Velikost Přidáno
Bezpečnostní list 23949390-bl_cs_manox_clp_@03.00.pdf 959.42 KB 08.04.2020

Produkty kupované společně s tímto produktem

Pytel na odpad 120 litrů, 700x1100, černý

Pytel na odpad 120 litrů, 700x1100, černý

10 produktů
od 2,09 Kč bez DPH 2,53 Kč s DPH
Pytel na odpad 240 litrů, 1000x1200, černý

Pytel na odpad 240 litrů, 1000x1200, černý

6 produktů
od 3,19 Kč bez DPH 3,86 Kč s DPH
Mop zametací plochý FW

Mop zametací plochý FW

SKLADEM
od 117,- Kč bez DPH 141,57 Kč s DPH

Informace

Rychlý kontakt

 

NOKO spol. s r.o., U Kamýku 2/870, 142 00 Praha 4

mobil: 602 366 243, tel.: 241 717 845, email: info@noko.cz

Po-Čt: 8-12 a 13-16, Pá: 8-12 a 13-14, So-Ne a státní svátky: Zavřeno

IČO: 45275017, DIČ: CZ45275017

Přijímáme platební karty